Начало - Новини - Приключи проектът „Нашите деца са наша отговорност “

Приключи проектът „Нашите деца са наша отговорност “

Община Русе е една от първите, сключващи договор за реализирането на такива проекти

 Приключи проектът „Нашите деца са нашата отговорност – разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в Община Русе“.


Приключи проектът „Нашите деца са нашата отговорност – разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в Община Русе“.

Приключи проектът „Нашите деца са нашата отговорност – разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в Община Русе“. В рамките на проекта, който стартира на 1.10.2013 г., са разкрити и функционират три Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – „Вяра“, „Надежда“, „Любов“, за деца и младежи с увреждания от специализираните институции, в които чрез създаване на среда близка до семейната се предоставя възможност за тяхното развитие и подобряване качеството им на живот. Всеки от трите Центъра е с капацитет 14 деца /12 деца от специализирани институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца от общността по спешност/ – общ капацитет – 36 места + 6 места по спешност. Към момента в трите ЦНСТ са настанени 38 деца и младежи.
Проектът е финансиран от Европейски социален фонд 2007-2013 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”. Договарящ орган по проекта е Агенция социално подпомагане, а бенефициент – Община Русе. Стойността на проекта е 633 703,82 лв., от които 538 648,25 лв. финансиране от ЕСФ и 95 055,57 лв. национално съфинансиране.
По време на заключителната конференция за представяне дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта стана ясно, че целите са изпълнени успешно и той е допринесъл за цялостния процес на деинституционализация в страната.
Община Русе има ангажимент да осигури устойчивост на социалните услуги в рамките на 5 години след приключване на проектните дейности. В тази връзка на 27 януари 2015 г. Кметът на Община Русе обяви конкурс за възлагане управлението на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип – Вяра“, „Център за настаняване от семеен тип – Надежда“ и „Център за настаняване от семеен тип – Любов“. Изискванията към кандидатите бяха да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане и да имат лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, издаден от Държавната агенция за закрила на детето, да имат опит в управлението на социални услуги в общността, както и наличие на определен работен и организационен капацитет, съгласно нормативните изисквания. Кандидатите имаха срок да представят необходимите документи до 23 март 2015 г. На 25 март 2015 г. документите на участниците в конкурса бяха разгледани, оценени и класирани от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Русе, включваща представители на общинската администрация и на Агенцията за социално подпомагане. Въз основа на изготвения от Комисията протокол за оценяването и класирането на кандидатите, на 30 март 2015 г., Кметът на Община Русе издаде Заповед за определяне на спечелилите кандидати, въз основа на която Община Русе сключи следните договори:
• За възлагане управлението на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип – Вяра“ със Сдружение „Дете и пространство“
• За възлагане управлението на социални услуги „Център за настаняване от семеен тип – Надежда“ и „Център за настаняване от семеен тип – Любов“ със Сдружение „Еквилибриум“.
Община Русе е една от първите 14 общини, сключили договор с Агенцията за социално подпомагане за реализирането на този вид проекти и с цел гарантиране на неговата устойчивост е защитила делегиран бюджет за продължаване на социалните услуги за период от пет години.

Приключи проектът „Нашите деца са наша отговорност “
Община Русе е една от първите, сключващи договор за реализирането на такива проекти

Коментари

Преминете на горе