Новини

Младежи от шест държави ще дискутират климатичните промени и ще търсят зелени решения

Младите хора от Испания, Португалия, Германия, Турция, Тунис и България ще обсъждат глобални политики по поречието на Дунав и в Рила

Младите хора от Испания, Португалия, Германия, Турция, Тунис и България ще обсъждат глобални политики по поречието на Дунав и в Рила

Младежи от Испания, Португалия, Германия, Турция, Тунис и България ще обсъждат глобални политики, част от които свързани с климатичните промени. Това ще се случи с изнесени тренинги и провеждане на ролеви игри по поречието на Дунав и в Рила по проект „Мисия Зелено: Напред! Въздигай Земята! Подобри Природата!“, финансиран по Програма „ЕРАЗЪМ +“, Сектор „Младеж“, Ключова дейност КА1, Договор № 2020-2-BG01-KA105-079353 с Център за развитие на човешките ресурси.Проектът стартира на 17 септември 2020 г. и е с продължителност 24 месеца. Бенефициент е Сдружение „МИА – Мениджмънт. Изкуство. Анимации“, а участниците са общо 86.

Проектът „Зелена мисия: Напред! Въздигай Земята! Подобри Природата!“ Mission GREEN (Go! Rise the Earth! Enhance the Nature) представлява платформа за младежко единодействие по глобални въпроси, свързани както с ежедневието и текущия дневен ред на обществото, така и с бъдещето на Земята и човечеството. Всичко това в контекста на младежките политики, чрез които днес се изграждат ключови компетентности и осъзнати отговорности от бъдещите носители на управленски, експертни и политически решения. Чрез дейностите се предоставят на практика повече възможности на младите хора да участват в обществения живот, да намират път за себеизразяване, да съумяват да формулират и представят в общественото пространство своите виждания, инициативи и решения. Проектът има фокус към младежи в неравностойно положение и нисък социално-икономически статус, в това число и от ромския етнос. Той дава възможност на младежи от общности с различни култури да обменят идеи, да дискутират, да предлагат, да експериментират, да разработват ноу хау и да презентират своите виждания чрез индивидуални и групови прояви по въпроси от изключителна важност за всяка една сфера на обществено-икономическия живот, социалните връзки и културно-историческо наследство, както в държавите където живеят, така и в глобален план. Като изпълнява целите на програма „ЕРАЗЪМ +“ проектът ще фокусира вниманието на младежите върху 6 от изведените 17 цели за устойчиво развитие, които са предмет на Програмата за устойчиво развитие за 2030 г., приета от всички държави-членки на Организацията на обединените нации. Шестте теми, върху които ще работят младежите са: Качествено образование; Действия срещу климатичните промени; Отговорно потребление и производство; Чиста вода; Добро здраве и благополучие; Живот на Земята.Проектът ще се осъществи на различни терени в природна среда, като за първата сесия е избран Природен парк Рила, а за втората – поречието и акваторията на река Дунав, в т.ч. и Биосферен резерват Сребърна, тъй като са територии, щедро предоставящи възможности за наблюдение, обследване на природни елементи или цели екосистеми, провеждане на ролеви игри на открито, кратки излети и използване на природни материали за прототипи на екоинсталации, които ще бъдат предмет на дейностите по проекта.Очакваното въздействие на проекта върху целевите групи се изразява във възможността за нови знания, умения, обмен на идеи и културни ценности. Очаква се проектът да въздейства върху представите на участниците за редица обществено-икономически, социални и културно-исторически процеси, в персонален и глобален аспект с предоставяне на достъпна информация с елементи на образователна платформа, което обогатява знанията и уменията на участниците по теми, свързани със 17-те цели за устойчиво развитие, дефинирани в Програма 2030 на ООН. Очаква се въздействието да надхвърли и излезе отвъд границите на проекта като мултиплицира влияние и промени мисленето на млади хора и цели общности, които ще бъдат информирани за напредъка и резултатите от проекта. Не на последно място очаквано въздействие с европейски и международен хоризонт ще бъдат повишените умения на младите хора да планират своя утрешен свят, което проектът ще изведе и мултиплицира в добри практики. В тази връзка едно от важните очаквани въздействия в европейски и международен план е постигнатото благодарение на проекта умение младежите да проектират в представите си как искат да изглежда светът, в който само след 10 години те самите ще бъдат ключово поколение, ще вземат решения, ще управляват процеси, ще задават темпове и посоки на развитие, важни за цели общности и държави.

Общо
Младежи от шест държави ще дискутират климатичните промени и ще търсят зелени решения
Заглавие
Младежи от шест държави ще дискутират климатичните промени и ще търсят зелени решения
Описание
Младите хора от Испания, Португалия, Германия, Турция, Тунис и България ще обсъждат глобални политики по поречието на Дунав и в Рила
Автор
Публикувано от
Здраве да е
Лого

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Прочети още
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker